TKA Membrane 18kg (màng lỏng chống thấm gốc bitum nhựa đường)

Màng bitum nhựa đường chống thấm quen thuộc của các công trình