Định mức vữa không co ngót

Định mức vữa không co ngót được tính từ khối lượng riêng. Mỗi khối cần 2200kg bột. Lấy 2200 nhân độ dày (mm), chia cho 1000 là ra khối lượng cần cho 1m2.